منازعات زن مسلمان با دنیای مدرنیته
54 بازدید
محل نشر: ریحانه نبی
نقش: مصاحبه شونده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زنان ‌مسلمان با حفظ استقلال فکری و روحی در تلاقی با مدرنیته تنازعی نخواهند ‌داشت زیرا تطابق آنان با دنیای مدرن به معنای نفی فاکتورهای دین‌ورزی آنها نیست و مظاهر ‌مدرنیته نافی اسلامی رفتار کردن زنان نیست