امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی
46 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : ایکنا : خبر گزاری قرانی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ایکنا : صفحه خبر گزاری
تعداد شرکت کننده : 0

 * برای ورود مفهوم امر به معروف و نهی از منكر به فضای مجازی نبايد خودمان را اينقدر درگير «فيلتر كردن» سايت‌ها كنيم، زيرا فيلترينگ يكی از راه‌های امر به معروف و نهی از منكر مجازی است ولی مهم‌ترين و تنها‌ترين راه نيست.